ประกาศความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทของเรา

พันธสัญญาของเรา

บริษัท ซันเท็น (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "ซันเท็น" หรือ "เรา") ให้ความสำคัญกับความเชื่อใจและความเชื่อมั่นของท่านต่อเราเป็นอย่างมาก เราเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีความมุ่งมั่นอย่างที่สุดในการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ระบุถึงวิธีการที่ซันเท็น ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มของเราทั่วโลก เก็บรวบรวม ใช้ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนที่เราติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย

นโยบายนี้ไม่อาจสามารถระบุถึงสถานการณ์ของการประมวลผลข้อมูลที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมด เราอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงของเราผ่านนโยบายหรือประกาศฉบับเพิ่มเติมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

นโยบายนี้ระบุถึงเรื่องดังต่อไปนี้

 1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง

 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านอย่างไร

 3. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

 4. เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับใครบ้าง

 5. เราคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างไร

 6. เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานเท่าใด

 7. สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 8. วิธีการที่ท่านจะติดต่อเรา

 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลทั่วไป: ชื่อ อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ติดต่อ วันเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ฯลฯ
 • อาชีพและการจ้างงาน: ตำแหน่ง ฝ่าย ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน วันที่จ้างงาน/เลิกจ้าง เงื่อนไขการทำงาน การประเมินผลการทำงาน ฯลฯ
 • รายละเอียดทางการเงิน: เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต/เดบิต ค่าใช้จ่าย รายได้ บำนาญ การประกันภัย ฯลฯ
 • ข้อมูลระบุตัวตน: หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ บัตรประจำตัวพนักงาน บัตรประจำตัวผู้ป่วย ฯลฯ
 • การบันทึกภาพและเสียง: บันทึกภาพกล้องวงจรปิด บันทึกวิดีโอ ภาพถ่าย บันทึกเทป/โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ข้อมูลที่จัดเก็บเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา: ไอพีแอดเดรส ประเภทบราวเซอร์ อุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ฯลฯ
 • ข้อมูลสุขภาพ: เวชระเบียน ข้อมูลการรักษา ตัวอย่างเลือด ข้อมูลชีวมิติ (biometric) ข้อมูลดีเอ็นเอ (DNA) โภชนาการ วิถีการใช้ชีวิต ฯลฯ
 • ข้อมูลอ่อนไหวที่ไม่รวมอยู่ในข้อมูลข้างต้น: ความเชื่อทางศาสนา/ปรัชญา ข้อมูลเชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ฯลฯ

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านอย่างไร

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลที่ท่านให้แก่เราโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งต่อไปนี้ด้วย

 • บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มซันเท็น
 • แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (social media) หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยในอินเทอร์เน็ต นิตยสารในแวดวงธุรกิจ ฯลฯ
 • บุคคลภายนอกอื่นใด รวมถึง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้กำกับดูแลด้านสุขภาพ องค์กรรับทำวิจัย (CRO) ผู้ให้บริการด้านการจัดประชุม บริษัทจัดหางาน สถาบันทางการเงิน ผู้ให้บริการชุดข้อมูล/ธนาคารข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ
 • การเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ผ่านการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา หรือดูโฆษณาของเรา

3. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมอื่น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา รวมถึง

 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน
 • เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่าน รวมถึง
  • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาใด
  • เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเรา
  • เพื่อดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ของเรา และ
  • เพื่อเข้าถึงบริการและแอพพลิเคชันออนไลน์ของเรา
 • เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึง
  • เพื่อดำเนินการวิจัยทางคลินิก
  • เพื่อดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และเภสัชกรรม และ
  • เพื่อพัฒนายา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ
 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึง
  • เพื่อทำการสำรวจหรือแบบสอบถาม
  • เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และ
  • เพื่อทำการวิจัยตลาด
 • เพื่อยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา รวมถึง
  • เพื่อตอบคำถามรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และ
  • เพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันทางกฎหมายและการกำกับดูแล
 • เพื่อให้ข้อมูลทางการแพทย์หรือเภสัชกรรมต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึง
  • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้อง คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของยา การศึกษาวิจัยด้านการแพทย์หรือเภสัชกรรม และการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
 • เพื่อให้ข้อมูลกับท่าน รวมถึง
  • เพื่อจัดงาน
  • เพื่อให้ข้อมูลผ่านสื่อหรือเว็บไซต์ของเรา และ
  • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคแก่ท่าน
 • เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น รวมถึง
  • เพื่อส่งรายงานทางธุรกิจหรือการแจ้งข่าวที่จำเป็นใด ๆ
  • เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ
  • เพื่อตอบรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
 • เพื่อให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่าน รวมถึง
  • เพื่อการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ และ
  • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญหรือผลิตภัณฑ์แก่ท่านผ่านทางอีเมล แอพพลิเคชันมือถือ หรือวิธีการอื่นใด
 • เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง
  • เพื่อการสรรหาพนักงาน
  • เพื่อดำเนินขั้นตอนการรับเข้าทำงานและการเกษียณอายุ และ
  • เพื่อบริหารจัดการบุคลากรและแรงงาน
 • เพื่อตอบรับคำขอ จากหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานทางศาล และปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ท่าน เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา โดยการแสดงผลิตภัณฑ์และข้อเสนอที่เหมาะสมกับท่าน

เราใช้ข้อมูลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับใครบ้าง

เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 • บริษัทที่ทำงานในนามของซันเท็น
 • ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมายหรือปกครอง
 • บริษัทในเครือซันเท็นอื่น ๆ

ในกรณีที่เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทที่ทำงานในนามของเรา เราจะกำหนดให้บริษัทดังกล่าวปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในทางเทคนิคและทางโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่าน และจะติดตามการให้บริการของบริษัทดังกล่าวเป็นประจำ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอกที่อยู่นอกประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. เราคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างไร

เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยในทางเทคนิคและทางโครงสร้างที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านจากการเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไข และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานเท่าใด

เราเก็บข้อมูลของท่านไว้ไม่นานเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจนกว่าการเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจไม่มีความ จำเป็นอีกต่อไป เมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าว เราจะทำลายข้อมูลของท่านด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

7. สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในฐานะบุคคลธรรมดา ท่านมีสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดส่งคำขอของคุณผ่าน "Santen Data Subject Request Form".

8. วิธีการที่ท่านจะติดต่อเรา

เรายินดีที่จะตอบคำถามหรือรับข้อติชมของท่านเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือข้อมูลของท่าน หากท่าน มีคำถามหรือข้อติชมประการใด ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy_TH@santen.com

สำหรับคำขอเกี่ยวกับสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดส่งแบบฟอร์มตาม "ข้อ 7. สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน"

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว หากเราทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะประกาศเวอร์ชั่นใหม่ให้ทราบ