เข้าร่วมการทดสอบการไม่กระพริบตา กับ The Eye Observer

พยายามลืมตาตลอดระหว่างการทดสอบการไม่กระพริบตากับ The Eye Observer หากคุณกะพริบตาภายใน 10 วินาที คุณอาจมีอาการตาแห้ง การทดสอบแบบรวดเร็วนี้ไม่ใช่การประเมินทางการแพทย์ และไม่ได้แทนที่การไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา การวินิจฉัย หรือการสั่งจ่ายยาได้

Find an Observer to unravel your problems ค้นหา Observer เพื่อแก้ปัญหาของคุณ

ค้นหาจักษุแพทย์ในพื้นที่ของคุณ

ป้อนที่อยู่ของคุณ:

นัดพบจักษุแพทย์

รายชื่อจักษุแพทย์

    สแกนหรือคลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถามอาการตาแห้ง
    มาเริ่มกันเลย

    ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer): เครื่องมือระบุตำแหน่งแพทย์ (“เครื่องมือ”) นี้ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (“Santen”) เพื่อช่วยในการค้นหาแพทย์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เลือก เครื่องมือนี้ไม่ได้ใช้หรือตีความว่าเป็นแนวทางหรือคำแนะนำใด ๆ จาก Santen เครื่องมือนี้ไม่ใช่และไม่ควรเชื่อมั่นหรือตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเป็นบันทึกหรือฐานข้อมูลแพทย์ที่ครอบคลุมไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกไว้หรืออื่น ๆ หรือรวมถึงแต่ไม่จำกัดแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ข้อมูลที่เข้าถึงได้ในเครื่องมือนี้ได้รับการจัดเตรียมไว้ตาม “สภาพความเป็นจริง” ข้อมูลของแพทย์ได้รวมอยู่แค่ในเครื่องมือนี้บนพื้นฐานของข้อมูลที่ให้ไว้กับ TheEyeObserver และ Santen ขอไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของข้อมูลไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม Santen จะไม่แนะนำหรืออ้างอิงแพทย์ใด ๆ การใช้เครื่องมือนี้ไม่ควรตีความไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามว่าเป็นการรับรองหรือการแนะนำจาก Santen ถึงคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ชุดทักษะ หรือในลักษณะอื่นใดของแพทย์ที่ระบุไว้ในเครื่องมือนี้ หรือคุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์หรือคำแนะนำที่พวกเขาให้ / สามารถให้ได้ การตัดสินใจใช้บริการแพทย์ที่มีข้อมูลปรากฏอยู่ในเครื่องมือนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ทางเลือก ความเสี่ยง ค่าใช้จ่าย และผลที่ตามมาของคุณแต่เพียงผู้เดียว Santen ไม่รับรอง ชี้แจง เป็นตัวแทน รับประกัน หรือให้คำมั่นไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ว่าบุคคลที่ใช้บริการแพทย์ที่มีข้อมูลปรากฏอยู่ในเครื่องมือจะได้รับผลหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ และ Santen ไม่ได้เป็นตัวแทนใด ๆ หรือมีความรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของการบริการทางการแพทย์และวิชาชีพที่จัดให้หรือที่ให้บริการโดยแพทย์ การใช้เครื่องมือนี้แสดงว่าคุณรับทราบเพิ่มเติมว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการประเมินคุณสมบัติ ฯลฯ ของแพทย์เอง Santen ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความรับผิด หรือความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามที่เป็นผลมาจากและเกิดขึ้นจากหรือวิธีการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือ รวมถึงการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่ดำเนินการตามนั้น