Thử thách mở mắt The Eye Observer

The Eye Observer đố bạn mở mắt liên tục Hãy cố gắng mở mắt liên tục trong suốt quá trình thử thách. Nếu bạn chớp mắt trong vòng 10 giây thì rất có thể bạn đang bị khô mắt.

Find an Observer to unravel your problems Tìm chuyên gia để
giải quyết vấn đề của bạn

Tìm bác sĩ nhãn khoa trong khu vực của bạn

Nhập địa chỉ của bạn:

Đặt lịch hẹn với bác sĩ nhãn khoa

Danh sách các bác sĩ nhãn khoa

    Quét hoặc nhấp vào đây để điền vào Bảng chẩn đoán bệnh khô mắt
    BẮT ĐẦU

    Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Công cụ tìm bác sĩ ("Công cụ") này do Santen Pharmaceutical Co., Ltd. ("Santen") cung cấp chỉ nhằm mục đích hỗ trợ tìm vị trí cơ sở khám chữa bệnh của bác sĩ/chuyên gia y tế trong khu vực địa lý đã chọn. Công cụ này không phải và không nên được coi là bất kỳ hình thức hướng dẫn hoặc tư vấn nào của Santen. Công cụ này không phải và không nên được coi là danh sách hoặc cơ sở dữ liệu toàn diện về các bác sĩ/chuyên gia y tế dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bác sĩ/chuyên gia y tế ở trong khu vực định lý đã chọn hoặc các bác sĩ/chuyên gia y tế có trình độ/chuyên môn nhất định hoặc năng lực khác. Công cụ này cung cấp các thông tin trên cơ sở "nguyên trạng". Thông tin về các bác sĩ/chuyên gia y tế có trong Công cụ chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. TheEyeObserver và Santen không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính xác thực hoặc chính xác của thông tin dưới mọi hình thức. Santen không khuyến nghị hoặc giới thiệu bất kỳ bác sĩ/chuyên gia y tế nào. Công cụ này không nên được coi, dưới mọi hình thứ, là lời khuyên hoặc khuyến nghị của Santen đối với trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng, hoặc bất kỳ hình thức nào khác, của bất kỳ bác sĩ/chuyên gia y tế nào được nêu trong danh sách của Công cụ hoặc chất lượng chăm sóc y tế hoặc lời khuyên mà bác sĩ/chuyên gia y tế đó cung cấp/có thể cung cấp. Bạn có toàn quyền quyết định, lựa chọn, chấp nhận rủi ro, chi phí và hậu quả khi sử dụng dịch vụ của bất kỳ bác sĩ/chuyên gia y tế nào có thông tin xuất hiện trên Công cụ. Santan không đảm bảo, tuyên bố, đại diện, bảo đảm hay cam kết dưới mọi hình thức rằng người sử dụng dịch vụ của một bác sĩ/chuyên gia y tế có thông tin xuất hiện trên Công cụ sẽ có được kết quả như mong đợi và Santen cũng không đại diện hay chịu trách nhiệm trên phương diện chất lượng và dịch vụ chuyên môn nào do bác sĩ/chuyên gia y tế đó thực hiện/chuẩn bị thực hiện. Với việc sử dụng Công cụ này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc đánh giá chuyên môn, v.v. của một bác sĩ/chuyên gia y tế. Santen tuyên bố miễn trừ khỏi mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chấn thương, trách nhiệm hoặc hư hại dưới mọi hình thức do và phát sinh từ, hoặc liên quan dưới mọi hình thức, việc sử dụng Công cụ theo đó, bao gồm bất kỳ hoạt động nào được thực hiện hoặc không được thực hiện.

    Hân hạnh mang đến cho bạn nội dung này copyright santen logo

    Bản quyền 2019. The Eye Observer. Bảo lưu mọi quyền.