น้ำตาเทียมปลอดภัยหรือไม่

น้ำตาเทียมเป็นสารละลายทางสรีรวิทยาที่ผลิตจากพอลิเมอร์ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำไว้ที่ผิวดวงตา ช่วยทำให้ปริมาณและคุณภาพของน้ำตาดีขึ้น น้ำตาเทียมจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์หากไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียและใช้งานอย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญคือพึงระลึกไว้ว่าน้ำตาเทียมช่วยบรรเทาอาการได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและไม่ได้รักษาโรคประจำตัว โปรดปรึกษาจักษุแพทย์เมื่ออาการไม่ลดลงหรือมีอาการเกิดขึ้นอีก1-3